Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2015

Antalai
01:11
7663 43c7 390
Małgorzata Halber
01:10
Antalai
01:08
5759 ec23 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawisniowysad wisniowysad
Antalai
01:07
Antalai
01:03
3868 58ac 390
Reposted frommariola mariola viaawkwardx awkwardx
Antalai
01:02
3455 7860 390
Reposted fromdisease disease vialittledarling littledarling

March 01 2015

Antalai
16:16
(...) pero molto tranquilla, senza pensieri e senza impegno!

— sempre M.

February 22 2015

Antalai
00:01
7263 2d33 390
stawiam na 90% w moim wypadku :>
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viadunkellicht dunkellicht

February 21 2015

Antalai
23:17
9838 0fae 390
Reposted frompersempre persempre viaGodislove Godislove
Antalai
23:17
2414 0692 390
Reposted fromjustMeee justMeee viawisniowysad wisniowysad
Antalai
15:49
"Nie mówię, że jest źle, tylko tak jakoś boli to, że nie wyłapujesz mojego spojrzenia z tłumu. Tłumu, którego dla mnie nie ma. Pełno ludzi, ale pusto tutaj, jak w Twoich oczach, wiesz? Było słońce, ale przyszedł mróz, jak w Twoich oczach, wiesz? Chciałabym świecić Ci jak tamta latarnia, tylko, że u mnie niebo jest bardziej pochmurne, a ja już nie mam siły żeby tą ulice rozświetlić sama, wiesz? Wiesz czy nie wiesz?! Słyszysz mnie?! Stoję tu i krzyczę do Ciebie! Stoję tu, cały czas stałam...widziałeś chociaż? A...nie widziałeś.. Ale to nic, ja będę stała dalej. Może kiedyś tamta latarnia się wypali? A Ty będziesz potrzebował parasola na tę ulewę? Będziesz?"
— znalezione
Antalai
15:45
7655 52d9 390
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr
Antalai
13:20
Reposted fromfelicka felicka viacukierek cukierek
Antalai
13:18
5701 c1fd 390
Reposted fromscorpix scorpix vialeszekzukowski leszekzukowski
Antalai
13:17
Antalai
13:17
2281 7132 390
13:16
0765 4bdb 390
Reposted fromwestwood westwood vianowelovestory nowelovestory
Antalai
13:15
3799 23f3 390
Antalai
12:57
Antalai
12:56
0254 2e34 390
Reposted fromnexxt nexxt viacherrytomorrow cherrytomorrow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl